What Does แฟรนไชส์ทัวร์ Mean?

การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมและการวางแผนอีเวนต์ให้กับคุณ

Press up or down to navigate concerning months. Enter to pick. Shift and escape to shut datepicker. Your arrival day has to be within the next calendar year.   Departure

com กรุณาตระหนักว่าการร้องขอดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับรองถึงการลบเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวที่คุณโพสต์อย่างสมบูรณ์หรือครอบคลุม และอาจมีสถานการณ์ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดหรืออนุญาตให้มีการลบถึงแม้ว่าจะมีการร้องขอก็ตาม กลับไปด้านบน

เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัว กรุณาอย่าส่งหมายเลขบัตรชำระเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับอื่นใดให้เราทางอีเมล

 เราอาจนำเสนอบางคุณลักษณะเป็นครั้งคราว เพื่อช่วยให้คุณสามารถส่งไปรษณียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบ่งปันข้อความให้กับเพื่อนได้ไม่ว่าจะผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตู้ให้บริการตนเอง หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ หากคุณเลือกใช้คุณลักษณะนี้ เราจะขอชื่อและอีเมลของผู้รับจากคุณ พร้อมข้อความที่คุณเลือกไว้ การใช้คุณลักษณะนี้ หมายถึงคุณรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้งานและต้องแจ้งชื่อและอีเมลของผู้รับเพื่อการนี้ด้วย

เรายังอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลจากพันธมิตรสายการบิน บัตรชำระเงิน และพันธมิตรอื่นๆ ของเรา จากบริการสื่อสังคมออนไลน์ที่สอดคล้องกับการตั้งค่าของคุณในบริการดังกล่าวและจากแหล่งที่มาภายนอกอื่นๆ เราอาจผนวกรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลที่เรามีในไฟล์สำหรับคุณและใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับบุคคลอื่นโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงนี้ กลับไปด้านบน

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราได้จัดเก็บหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เพื่อให้เข้าใจผู้ใช้ของเรามากขึ้น แฟรนไชส์ตั๋วเครื่องบิน (ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อคำนวณอัตราร้อยละของผู้ใช้ของเราที่มีรหัสพื้นที่ของเบอร์โทรบางรหัส) โดยรวมถึงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับประชากร อย่างเช่น วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส ความสนใจเชิงพาณิชย์โดยนัย เช่น สินค้าหรืองานอดิเรกที่ชื่นชอบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เราอาจจัดเก็บจากคุณหรือจากบุคคลภายนอก

การเปลี่ยนแปลงและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือถิ่นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพหรือเพศวิถี ประวัติอาชญากรรม หรือความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของคุณ โดยปกติแล้ว เราจะไม่เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณ เราอาจนำข้อมูลด้านสุขภาพที่คุณให้มาเพื่อนำไปให้การบริการแก่คุณได้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ กลับไปด้านบน

นอกจากนี้ เรายังจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี อาทิเช่น

การบริการเกี่ยวกับสถานที่และผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *